نوازنده خیابانی

  • نُت خیابانی

    نُت خیابانی

    Shaghayegh Abbaszadeh

    موسیقی خیابانی در همه جای جهان به رسمیت شناخته می شود، هنرمندانی که ساز خود را به تنهایی یا همراه با گروه موسیقی خود به گوشه ای از خیابان می آورند، می خوانند.تا چند سال پیش موسیقی خیابانی برای مردم ما نوعی تکدی گری مدرن محسوب می شد.اما این هنرمندان که اغلب جوان هستند توانستند جایگاه خود را به عنوان هنرمند های خوش فکر مستحکم کنند.حالا کمتر خیابانی در پایتخت وجود دارد که دست کم هفته ای چند بار صدای آواز و موسیقی در آن بلند نشود، تهران این روزها بیشتر شاهد نمایش هنر موسیقی خیابانی است.