معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از تجدیدﻧﻆﺮ ﺩﺭ اﺟﺮای اﺭﺯشیابی ﺗوصیفی ﺑﻪ ﻭیژه ﺩﺭ ﺩﻭﺭه ﺩﻭﻡ اﺑﺘﺪایی خبر داد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺩیمه‌ﻭﺭ معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ﺩﺭ ﮔﻔﺖ‌ﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ اﺟﺘﻤﺎعی ﺧﺒﺮﮔﺰاﺭی آنا، ﺩﺭباره ﻭﺿﻌیت اﺭﺯیابی ﻃﺮﺡ ارزشیابی ﺗﻮﺻیفی و ﺭﻭﻧﺪ اﺩاﻣﻪ یا ﺗﻮﻗﻒ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﻂﻊ اﺑﺘﺪایی گفت: اﺭﺯﺷیابی ﺗﻮﺻیفی ﺣﺪﻭﺩ 11 ﺳﺎﻝ اﺳﺖ که ﺩﺭ ﺣﺎﻝ اﺟﺮاﺳﺖ. ﺗﺎکنون ﺳﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻆﻮﺭ ﺑﺮﺭسی ﺭﻭﺵ اﺭﺯشیابی ﺗﻮﺻیفی اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪه اﺳﺖ که ﻧﺘﺎیج این ﭘﮋﻭﻫﺶ‌ﻫﺎ اﺯ ﻣﻮﻓﻘیت این ﺭﻭﺵ ﺧﺒﺮ می‌ﺩﻫﺪ.

وی تاکید کرد: کارشناسان ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ اﺑﺘﺪایی و ﺷﻮﺭای عالی ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭسی تجدیدنظر ﺩﺭ شیوه اﺟﺮای اﺭﺯشیابی ﺗوصیفی ﺑﻪ ﻭیژه ﺩﺭ ﺩﻭﺭه ﺩﻭﻡ اﺑﺘﺪایی هستند.

وی با تاکید بر اینکه شیوه اﺭﺯشیابی ﺗﻮﺻیفی ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭای ﻋﺎلی ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺭا ﺩاﺭﺩ، بیان کرد: اﺭﺯشیابی ﺗﻮصیفی ﺑﺮای ﺩﻭﺭه اﻭﻝ و ﺩﻭﻡ اﺑﺘﺪایی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ اﺟﺮاﺳﺖ و ﻫﻢ اکنون ﺁیین‌ﻧﺎﻣﻪ ارزشیابی توصیفی ﺩﺭ ﺷﻮﺭای ﻋﺎلی ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮی اﺳﺖ.

ﺩیمه ﻭﺭ تاکید کرد: اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮی ﺩﺭ ﺷﻮﺭای ﻋﺎلی ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ، کارنامه ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ گونه‌ای که ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮصیفی اﺯ ﻭضعیت ﺩاﻧﺶ‌ﺁﻣﻮﺯ ﺭا ﺩﺭ کاﺭﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ کرده و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاﺩه اﺭائه ﺩﻫﺪ.

ﻭی ﺑﺎ تاکید ﺑر اینکه ﺻﺪﻭﺭ کارنامه ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ اﺭائه ﺗﻮصیفی اﺯ ﻭضعیت ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ اﺯ ﺳﺎﻝ تحصیلی ﺟﺎﺭی عملیاتی ﺷﺪ، اضافه کرد: اﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩر اﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻮﺑﺖ اﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭی ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ اختیاری ﺗﻮصیفی اﺯ ﻭضعیت ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭا ﺩﺭ کارﻧﺎﻣﻪ آنها ﺛﺒﺖ کنند اﻣﺎ بنا بر آن شد تا ﺩﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ کاﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮصیفی ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ.

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ اﺑﺘﺪایی ﻭﺯاﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ تصریح کرد: ﺧﺎﻧﻮاﺩه‌ها ﺣﻖ ﺩاﺭند، ﺑﺪانند ﺯﻣﺎنی که ﺩﺭ کارنامه ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺛﺒﺖ می‌شود خیلی ﺧﻮﺏ یا ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻨﻆﻮﺭ چیست، ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﺑﺎید ﺗﻌﺮیفی اﺯ وضعیت ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ.

ﺩیمه‌ﻭﺭ با اشاره به اینکه ﻫﻢ اکنون مشکل اصلی ﺩﺭ ﺭاﺑﻂﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮﺡ اﺭﺯشیابی ﺗﻮصیفی ﺗﺮاکم ﺑﺎﻻی ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ ﺩﺭ کلاس ﺩﺭﺱ اﺳﺖ، بیان کرد: ﻫﻢ اکنون 35 ﺗﺎ 40 ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺭ کلاس ﺩﺭﺱ ﺣﻀﻮﺭ ﺩاﺭﻧﺪ و این ﻣﻮﺿﻮﻉ کار ﻣﻌﻠﻢ ﺭا ﺑﺮای ارزشیابی توصیفی ﺩﺷﻮاﺭ کرده اﺳﺖ.

ﻭی ادامه داد: این ﻣﺸکلات ﺑﺎﻋث نمی شود ﺗﺎ ﻧﻆﺎﻡ ﻣﻮﻓﻖ اﺭﺯﺷیابی ﺗﻮصیفی ﺭا ﺣﺬﻑ کنیم ﺑﻠکه ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﻬﺒﻮﺩ این شیوه هستیم. ﻫﻢ اکنون ﺷﻮﺭای ﺭاﻫﺒﺮﺩی ارزشیابی توصیفی تشکیل ﺷﺪه اﺳﺖ و کاﺭﮔﺎه‌ﻫﺎیی ﺭا ﺑﻪ ﻣﻨﻆﻮﺭ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯی ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰاﺭ می‌کنیم.

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ اﺑﺘﺪایی ﻭﺯاﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ با اشاره به اینکه اﺯ ﺳﺎﻝ تحصیلی ﺟﺎﺭی شیوه ارزشیابی توصیفی ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪایی اﺟﺮا ﺷﺪ، افزود: ﻫﻢ اکنون کلاس ﺷﺸﻢ نیز ﺑﻪ ﺭﻭﺵ توصیفی ارزشیابی می‌ﺷﻮﺩ.

وی خاطرنشان کرد: ﺑﺎﺯﻧﮕﺮی ﺩﺭ شیوه‌های اﺟﺮای ارزشیابی توصیفی ﻣﺪﻧﻆﺮ اﺳﺖ و کاﺭﮔﺮﻭهی اﺯ اساتید ﺩاﻧﺸﮕﺎه، کارشناسان ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ اﺑﺘﺪایی و ﺷﻮﺭای عالی ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮرسی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ شیوه اﺟﺮای ارزشیابی توصیفی ﺑﻪ ﻭیژه ﺩﺭ ﺩﻭﺭه ﺩﻭﻡ اﺑﺘﺪایی تجدید ﻧﻆﺮ ﺷﻮﺩ.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی