در آذر ماه امسال ٥٤٦ هزار برگ چک به مبلغی بالغ بر ٧٨/١ هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا، شاخص‌های تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در آذر ماه (به نسبت سال 1390) به ترتیب ١٠٢/٩ و ٢٦٣/٣ بود که نسبت به ماه قبل به ترتیب ١/١ درصد و ١٤/٢ درصد و در مقایسه بـا مـاه مـشابه سال قبل به ترتیب ٢٥/٨ درصد و ٧٢/٤ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در آذر ماه نسبت تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شـده بـه ترتیـب بـه ١٣/١ درصد و ٧/٢ درصد رسید. این نسبت‌های در ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ١١/٣ درصـد و ٥/١ درصـد بوده‌ است.

همچنین در 9 ماه اول سال جاری حدود ٤/٥ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ٤٩٨/٨ هزارمیلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در این دوره متوسط شاخص‌هـای تعـداد و مبلـغ اسـناد برگشت داده شده به ترتیب به اعداد ٩٣/٢ و ١٨٦/٨ رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بـه ترتیب ٢٠/٤ درصد و ٣٥/١ درصد افزایش یافته‌ است.

در 9 مـاه اول امسـال نـسبت اسـناد برگـشت داده شـده بـه مبادلـه شـده از نظـر تعـداد و مبلغ به ترتیب به ١٢/٤ درصد و ٥/٤ درصد رسید. این نسبت‌ها در 9 ماه اول سال گذشته به ترتیب ١١/٠ درصد و ٤/٧ درصد بوده‌است.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =